top of page

Certification Procedure

ลูกค้า

สมัครขอรับการตรวจประเมิน

ForeFront

เสนอราคา

ลูกค้า

ชำระเงินค่าดำเนินการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน และจองวันตรวจประเมิน

ForeFront

ยืนยันนัดหมาย และแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน

ForeFront

ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน

 • ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข ลูกค้าต้องส่งหลักฐานการแก้ไขให้ ForeFront ภายใน
  1 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินเสร็จสิ้น (หากไม่จัดส่ง/ส่งเกินเวลา/หลักฐานไม่เป็นที่พอใจ
  จะไม่ได้การรับรองมาตรฐาน)

 • ในกรณีที่ตรวจไม่พบสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข/ลูกค้าส่งหลักฐานการแก้ไขที่สมบูรณ์ให้ ForeFrontภายในเวลาที่กำหนด ForeFront จะออกใบรับรองมาตรฐานอายุ 36 เดือน ให้ลูกค้า

ตรวจประเมินเพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน

ลูกค้า

สามารถใช้และแสดงใบรับรองมาตรฐานรวมถึงเครื่องหมายรับรองของ ForeFront และ/หรือ แสดงข้อความว่าได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ForeFront ภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เริ่มต้นการรับรองตามที่ระบุไว้ในใบรับรอง

ลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการรักษาสิทธิตามใบรับรองมาตรฐานให้มีความต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 24 นับจากวันที่ออกใบรับรองที่ระบุในใบรับรอง) ให้ลูกค้าดำเนินการดังนี้

 • ชำระค่าดำเนินการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารักษาสิทธิตามใบรับรองมาตรฐานให้ ForeFront ภายในเดือนที่ 10 นับจากวันที่ออกใบรับรองที่ระบุในใบรับรอง

 • แจ้งกำหนดนัดหมายการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารักษาสิทธิตามใบรับรองมาตรฐาน
  ภายในเดือนที่ 10 นับจากวันที่ออกใบรับรองที่ระบุในใบรับรอง และจะต้องจัดให้ ForeFront ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารักษาสิทธิตามใบรับรองมาตรฐาน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่ 11 นับจากวันที่ออกใบรับรองที่ระบุในใบรับรอง

ตรวจประเมินเพื่อรักษาสิทธิตามใบรับรองมาตรฐาน ครั้งที่ 1

ForeFront

ดำเนินการตรวจประเมิน

 • ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข ลูกค้าต้องส่งหลักฐานการแก้ไขให้ ForeFront ภายใน
  1 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินเสร็จสิ้น (หากไม่จัดส่ง/ส่งเกินเวลา/หลักฐานไม่เป็นที่พอใจ
  จะไม่ได้การรับรองมาตรฐาน)

 • ในกรณีที่ตรวจไม่พบสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข/ลูกค้าส่งหลักฐานการแก้ไขที่สมบูรณ์ให้ ForeFront
  ภายในเวลาที่กำหนด ForeFront จะให้การรับรองมาตรฐานต่อไปอีก 12 เดือน

ForeFront

ยืนยันนัดหมาย และแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน

ลูกค้า

สามารถใช้และแสดงใบรับรองมาตรฐานรวมถึงเครื่องหมายรับรองของ ForeFront และ/หรือ แสดงข้อความว่าได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ForeFront ภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองเป็นระยะเวลาต่อไปได้อีก 12 เดือน (เดือนที่ 13 – 24)

ตรวจประเมินเพื่อรักษาสิทธิตามใบรับรองมาตรฐาน ครั้งที่ 2

ลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการรักษาสิทธิตามใบรับรองมาตรฐานให้มีความต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนที่ 25 ถึงเดือนที่ 36 นับจากวันที่ออกใบรับรองที่ระบุในใบรับรอง) ให้ลูกค้าดำเนินการดังนี้

 • ชำระค่าดำเนินการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารักษาสิทธิตามใบรับรองมาตรฐานให้ ForeFront ภายในเดือนที่ 22 นับจากวันที่ออกใบรับรองที่ระบุในใบรับรอง

 • แจ้งกำหนดนัดหมายการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารักษาสิทธิตามใบรับรองมาตรฐาน
  ภายในเดือนที่ 22 นับจากวันที่ออกใบรับรองที่ระบุในใบรับรอง และจะต้องจัดให้ ForeFront ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารักษาสิทธิตามใบรับรองมาตรฐาน ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนที่ 23 นับจากวันที่ออกใบรับรองที่ระบุในใบรับรอง

ForeFront

ยืนยันนัดหมาย และแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน

ForeFront

ดำเนินการตรวจประเมิน

 • ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข ลูกค้าต้องส่งหลักฐานการแก้ไขให้ ForeFront ภายใน
  1 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินเสร็จสิ้น (หากไม่จัดส่ง/ส่งเกินเวลา/หลักฐานไม่เป็นที่พอใจ
  จะไม่ได้การรับรองมาตรฐาน)

 • ในกรณีที่ตรวจไม่พบสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข/ลูกค้าส่งหลักฐานการแก้ไขที่สมบูรณ์ให้ ForeFront
  ภายในเวลาที่กำหนด ForeFront จะให้การรับรองมาตรฐานต่อไปอีก 12 เดือน

ลูกค้า

สามารถใช้และแสดงใบรับรองมาตรฐานรวมถึงเครื่องหมายรับรองของ ForeFront และ/หรือ แสดงข้อความว่าได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ForeFront ภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองเป็นระยะเวลาต่อไปได้อีก 12 เดือน (เดือนที่ 25 – 36)

ลูกค้า

หากต้องการต่ออายุใบรับรอง ให้ยืนยันการขอต่ออายุการรับรอง และจองวันตรวจประเมิน
ก่อนวันที่ใบรับรองมาตรฐานหมดอายุ 4 เดือน

bottom of page