top of page

Energy Audit

บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

Logo_DEDE-01.png
logo_ff (New).png

Energy Audit

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กำหนดให้
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ต้องดำเนินการจัดส่ง
รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้ พพ.
ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

         บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่ น.0065/60 จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขทะเบียน 1130/59 จากสภาวิศวกร
พร้อมให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานด้วยทีมผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการที่มีความเชี่ยวชาญ

ทำให้การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายเป็นเรื่องง่าย และสามารถนำข้อแนะนำไปใช้ในการประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

Logo_DEDE-01.png

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ไดรับใบอนุญาตดำเนิน
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตั้งแต่รอบปี 2560 (เพิ่มเติม)

Logo_DEDE-01.png

ใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน เลขที่ น.0065/60
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Coe-logo.png

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เลขทะเบียน 1130/59 จากสภาวิศวกร

logo_ff (New).png

ขอใบเสนอราคาตรวจสอบพลังงาน

bottom of page